standaard-hero

Algemene Voorwaarden Leef Bewust Nederland

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN
ARTIKEL 5. | 30-DAGEN-NIET-GOED-GELD-TERUG EN ANNULERING ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 4
ARTIKEL 6. | LOOPTIJD EN OPZEGGING VAN DUUROVEREENKOMSTEN
ARTIKEL 7. | TERMIJNEN
ARTIKEL 8. | LEVERING VAN PRODUCTEN
ARTIKEL 9. | GEBRUIKSVOORWAARDEN PLATFORM
ARTIKEL 10. | EVENTS EN RETREATS
ARTIKEL 11. | OVERMACHT
ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM
ARTIKEL 16. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

Algemene Voorwaarden (Digitale) Producten, Service en Diensten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.leefbewust.nu en leden.leefbewust.nu. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de shop & academy van LeefBewust.NU houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Leef Bewust: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leef Bewust Nederland B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Nieuwe Erven 3, 5431 NV te Cuijk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82144672.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leef Bewust een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Leef Bewust en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere middels de Website tot stand gekomen overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Leef Bewust zich tegenover de Wederpartij verbindt tot het verlenen van Diensten en/of de verkoop en levering van Producten.
 6. Duurovereenkomst: een Overeenkomst betreffende een membership of een online cursus waartoe geen life-time toegang is verleend.
 7. Diensten: de (online) dienstverlening waartoe Leef Bewust zich in het kader van een Overeenkomst tegenover de Wederpartij heeft verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, het middels het Platform beschikbaar stellen van een of meerdere online cursussen, de aan een membership verbonden functionaliteiten van het Platform en toegang tot een door Leef Bewust georganiseerd event of georganiseerde retreat.
 8. Producten: de in de kader van een Overeenkomst door Leef Bewust aan de Wederpartij te leveren zaken of digitale content, zoals, maar niet beperkt tot, supplementen en e-books. Middels het Platform geleverde content als onderdeel van een Dienst, wordt niet als ‘Product’ beschouwd.
 9. Website: www.leefbewust.nu
 10. Platform: www.leden.leefbewust.nu
 11. Account: het voor de Wederpartij aan de hand van haar inloggegevens toegankelijke gedeelte van het Platform.
 12. Schriftelijk: zowel communicatie op schrift als communicatie per e-mail.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Leef Bewust tot het aangaan van een Overeenkomst, iedere Overeenkomst als zodanig en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. Indien het bepaalde in het aanbod van Leef Bewust zoals op de Website geopenbaard, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in het aanbod.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
 1. Elk aanbod van Leef Bewust is vrijblijvend. Leef Bewust kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. Indien in een dergelijk geval reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, zal Leef Bewust meteen, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen.
 2. Aan een aanbod van Leef Bewust dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij de inschrijving, aanmelding of bestelling op de Website correct heeft afgerond en verstuurd. Vervolgens zal Leef Bewust de totstandkoming van de Overeenkomst per e-mail aan de Wederpartij bevestigen, onverminderd het bepaalde in lid 1.
 4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN
 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. In geval de Overeenkomst voorziet in het verlenen van Diensten, vangt deze bedenktijd aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen. In geval van de levering van
  fysieke Producten, vangt de bedenktijd aan op de dag dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.
 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht in geval van:
  • a) de levering van digitale Producten (zoals e-books), mits:
   • de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
   • de Consument daarbij heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Leef Bewust het digitale Product heeft geleverd.

   De bevestiging van de Overeenkomst die Leef Bewust aan de Consument verstuurt, bevat tevens een bevestiging van het uitdrukkelijke voorafgaande verzoek en de verklaring van de Consument als hiervoor bedoeld.

  • b) de levering van fysieke Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, zoals supplementen;
  • c) de levering van fysieke Producten ten aanzien waarvan het herroepingsrecht voor het overige volgens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt. Deze laatstbedoelde gronden zijn voor het huidige productaanbod van Leef Bewust niet relevant, maar indien daarvan in toekomstige gevallen toch sprake is, zal de betreffende uitsluitingsgrond uitdrukkelijk in het aanbod bij het betreffende Product worden vermeld;
  • d) een Overeenkomst die voorziet in het verlenen van Diensten, na nakoming van de Overeenkomst binnen de bedenktijd, mits:
   • de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
   • de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Leef Bewust de Overeenkomst is nagekomen.

   Dit is in elk geval aan de orde in geval van een online cursus ten aanzien waarvan de volledige cursuscontent meteen na het sluiten van de Overeenkomst voor de Consument toegankelijk is. Onder de hiervoor gestelde voorwaarden is in die gevallen dus überhaupt geen herroepingsrecht van toepassing.

 3. Uitvoering binnen de bedenktijd van 14 dagen van een Overeenkomst die voorziet in het verlenen van Diensten, geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Consument, ook indien de Diensten (gedurende de bedenktijd) gefaseerd worden aangeboden.
 4. Bij uitoefening van het herroepingsrecht na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de Consument Leef Bewust een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Leef Bewust is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht.
 5. De Consument kan de Overeenkomst herroepen door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Leef Bewust aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Leef Bewust. Zo spoedig mogelijk nadat Leef Bewust in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Leef Bewust de herroeping van de Overeenkomst per e-mail aan de Consument bevestigen.
 6. In geval van geleverde fysieke Producten dient de Consument gedurende de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 7. Geleverde fysieke Producten dient de Consument onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Leef Bewust te retourneren.
 8. De Consument is aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van geretourneerde fysieke Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 6. Leef Bewust is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 9. Teruglevering van fysieke Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 5 heeft herroepen.
 10. De kosten van retournering van fysieke Producten komen voor rekening van de Consument.
 11. Leef Bewust zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering en het eventuele evenredige bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de eventueel terug te leveren fysieke Producten door Leef Bewust zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
 12. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, dan komen de eventuele verzendkosten die door de Consument in eerste instantie zijn betaald, niet voor restitutie of kwijtschelding in aanmerking. Ook is Leef Bewust niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Leef Bewust aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
 13. Indien de Overeenkomst voorziet in de levering van meerdere Producten tegen een combinatiekorting, wordt in geval van uitoefening van het herroepingsrecht ten aanzien van slechts een gedeelte van de bestelling, kwijtschelding of restitutie toegepast als ware de Producten zonder combinatiekorting aan de Consument verkocht.
ARTIKEL 5. | 30-DAGEN-NIET-GOED-GELD-TERUG & ANNULERING ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 4
 1. In plaats van 14 dagen bedenktijd zoals bedoeld in het vorige artikel, geldt een termijn van 30 dagen indien dit uitdrukkelijk in het betreffende aanbod is vermeld. Indien zowel het bepaalde in het vorige artikel als een 30-dagen-niet-goed-geld-terug-garantie van toepassing is, prevaleert het bepaalde in het vorige artikel voor zolang de 14 dagen als in dat artikel bedoeld, niet is verstreken. Indien het bepaalde in het vorige artikel niet (langer), maar een 30-dagen-niet-goed-geld-terug-garantie (nog) wel van toepassing is, kunnen Producten uitsluitend worden geretourneerd indien zij onbeschadigd, ongeopend en in originele verpakking worden teruggeleverd, voor rekening van de Wederpartij en binnen 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Ten aanzien van Diensten waarvoor een 30-dagen-niet-goed-geld-terug-garantie is overeengekomen, vervalt deze garantie indien de Wederpartij daarop een beroep doet terwijl op basis van de omstandigheden van het geval aannemelijk is dat de Wederpartij niet serieus heeft kunnen ondervinden of de Diensten voor hem geschikt zijn.
 2. Ten aanzien van events en retreats geldt de volgende annuleringsregeling. In geval van:
  • annulering door de Wederpartij tot twaalf weken vóór aanvang van het programma, geschiedt annulering kosteloos en maakt de Wederpartij aanspraak op volledige terugbetaling;
  • annulering door de Wederpartij tussen twaalf en acht weken vóór aanvang van het programma, is de Wederpartij 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd en maakt de Wederpartij dan ook aanspraak op terugbetaling van de resterende 50%;
  • annulering door de Wederpartij tussen acht en vier weken vóór aanvang van het programma, is de Wederpartij 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd en maakt de Wederpartij dan ook aanspraak op terugbetaling van de resterende 25%;
  • latere annulering of ‘no show’, blijft de Wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

  Annulering dient per e-mail te geschieden. De dag waarop de annuleringsverklaring door Leef Bewust wordt ontvangen, geldt als dag van annulering.

 3. Indien de Wederpartij overgaat tot tussentijdse annulering van een Overeenkomst anders dan op grond van het bepaalde in artikel 4 of de vorige leden van dit artikel, blijft de Wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
ARTIKEL 6. | LOOPTIJD EN OPZEGGING VAN DUUROVEREENKOMSTEN
 1. Een Duurovereenkomst, waaronder in elk geval begrepen een membership en online cursussen waartoe geen life time toegang is verleend, wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde looptijd van bijvoorbeeld één maand of twaalf maanden.
 2. Een Duurovereenkomst wordt na verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde looptijd, tenzij de Duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd. Voorts geldt dat als de Wederpartij een Consument is, de Duurovereenkomst die stilzwijgend is verlengd, steeds kan worden opgezegd uiterlijk drie werkdagen vóór de laatste dag van de betreffende kalendermaand.
 3. Een Duurovereenkomst eindigt door opzegging per e-mail, doch niet eerder dan dat de bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging dient te geschieden uiterlijk drie werkdagen vóór de laatste dag van de kalendermaand. In geval niet tijdig wordt opgezegd, eindigt de Duurovereenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
 4. Leef Bewust is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een Duurovereenkomst te wijzigen. Leef Bewust zal de Wederpartij van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. De prijswijziging zal niet eerder van kracht worden dan wanneer de bepaalde looptijd is verstreken.
ARTIKEL 7. | TERMIJNEN
 1. Leef Bewust spant zich in de eventuele (leverings)termijnen waartoe hij zich tegenover de Wederpartij heeft verbonden, na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Leef Bewust treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Leef Bewust Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke
  ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en
  Leef Bewust na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van Leef Bewust biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding.
ARTIKEL 8. | LEVERING VAN PRODUCTEN
 1. De levering van fysieke Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres.
 2. De levering van digitale Producten geschiedt per e-mail of op een andere geschikte wijze.
 3. Leef Bewust is gerechtigd om bestellingen van fysieke Producten in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument zoals bedoeld in artikel 4, voor zover van toepassing, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren bestelde fysieke Producten in ontvangst c.q. te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Leef Bewust verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Indien een geleverd fysiek of digitaal Product naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Wederpartij daarover binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, een klacht bij Leef Bewust in te dienen. In afwijking van vorenstaande geldt een klachttermijn van twee maanden na ontdekking indien de Wederpartij een Consument is.
 6. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Leef Bewust uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 7. Fysieke Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Leef Bewust worden geretourneerd.
 8. Leef Bewust staat ervoor in dat geleverde fysieke en digitale Producten voldoen aan de redelijke verwachtingen die de Wederpartij daaraan mag stellen (conformiteit).
 9. Een aanspraak op basis van non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Leef Bewust toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige bewaring of behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde.
 10. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op non-conformiteit indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
ARTIKEL 9. | GEBRUIKSVOORWAARDEN PLATFORM
 1. Leef Bewust verleent aan de Wederpartij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Platform en de daarop weergegeven afbeeldingen, teksten, video’s en andere content. Dit gebruiksrecht vervalt door het eindigen van de Overeenkomst.
 2. Het gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid is niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 3. Alle handelingen die worden verricht onder het Account van de Wederpartij, worden aan de Wederpartij toegerekend.
 4. De Wederpartij mag het gebruiksrecht als bedoeld in lid 1 slechts aanwenden voor persoonlijk (professioneel) gebruik. Het is niet toegestaan om de middels het Platform beschikbaar gestelde content aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor deze aan de Wederpartij beschikbaar zijn gesteld. Gebruik van de content is uitsluitend toegestaan met behulp van en overeenkomstig de aangeboden en normale functionaliteiten van het Platform. Onder meer het downloaden, verspreiden, kopiëren, verkopen en in licentie geven van de bedoelde content is ten strengste verboden.
 5. De Wederpartij staat ervoor in dat alle eventuele aanwijzingen van Leef Bewust die worden gegeven in verband met het gebruik van het Platform, worden opgevolgd.
 6. Het is niet toegestaan om het Platform te gebruiken voor illegale of anderszins ongeoorloofde doeleinden. Gebruik van het Platform dient te geschieden met inachtneming van alle krachtens de overheid gestelde wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform. In het bijzonder is de Wederpartij gebonden aan de toepasselijke wetgeving aangaande intellectuele eigendom.

 7. Het is niet toegestaan om het Platform of de servers of netwerken waarvan Leef Bewust voor de exploitatie van het Platform gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden.
 8. De Wederpartij staat ervoor in dat zij zich onthoudt van ongeoorloofd gebruik van het Platform (waaronder de content op het Platform aldus mede begrepen) en zich zal opstellen en gedragen conform hetgeen door Leef Bewust mag worden verwacht van een behoorlijke gebruiker van het Platform. In het bijzonder is het niet toegestaan:

  • toegang (proberen te) verkrijgen tot de content op het Platform waarvoor de betreffende persoon niet geautoriseerd is;
  • op zodanige wijze gebruik te maken van het Platform dat de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder voor andere gebruikers van het Platform kan worden veroorzaakt;
  • inloggegevens voor toegang tot het Platform (binnen of buiten het huishouden of de organisatie van de Wederpartij) te delen met derden.
 9. Leef Bewust kan de het Platform of de content op het Platform mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die tegen betaling aan nieuwe gebruikers van het Platform worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij gebruik wenst te maken van dergelijke modules, dient hij hierover via de Wederpartij nadere afspraken te maken met Leef Bewust.
ARTIKEL 10. | EVENTS EN RETREATS
 1. Toegang tot het event of de retrait geschiedt op basis van een toegangsbewijs (bijvoorbeeld de bevestiging van de boeking of een specifiek e-ticket). Ieder toegangsbewijs wordt eenmalig aan de Wederpartij verstrekt en geeft recht op toegang tot het event of de retreat aan één persoon. Deze persoon dient het toegangsbewijs te tonen bij de entree. Indien de noodzakelijke informatie op het toegangsbewijs niet kan worden getoond als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat een uitgeprint toegangsbewijs is beschadigd of onduidelijk is afgedrukt, is Leef Bewust gerechtigd de toegang tot het event of de retreat te weigeren zonder gehouden te kunnen worden tot terugbetaling van de betaalde prijs of enige andere compensatie.
 2. Leef Bewust is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegde toegangsverlening tot het event of de retreat aan de houder daarvan die een geldig toegangsbewijs als eerste toont bij de entree. Leef Bewust mag ervan uitgaan dat de houder van een geldig toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. De rechtmatige eigenaar van het toegangsbewijs dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Leef Bewust verstrekte toegangsbewijs.
 3. De Wederpartij dient zich te houden aan de huisregels van de locatie van het event of de retreat. Deze huisregels kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De laatst kenbaar gemaakte versie van de huisregels maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
 4. De Wederpartij is verplicht alle in redelijkheid door het aanwezige personeel gegeven aanwijzingen strikt op te volgen.
 5. Leef Bewust is gerechtigd de Wederpartij de toegang tot de locatie van het event of de retreat te ontzeggen of haar daarvan te doen verwijderen, indien het gedrag van de Wederpartij daartoe, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, aanleiding geeft, bijvoorbeeld in geval van overtreding van de huisregels als bedoeld in lid 3.
ARTIKEL 11. | OVERMACHT
 1. Leef Bewust is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang hij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Leef Bewust geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen, fouten en tekortkomingen van toeleveranciers of andere dienstverleners waarvan Leef Bewust afhankelijk is, arbeidsongeschiktheid van personeel, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, storingen in of uitval van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, cyberaanvallen, stroomstoringen, brand en overstroming.
 2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Leef Bewust bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk vergoed te krijgen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. Leef Bewust is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden aldus mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Leef Bewust ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
  Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Leef Bewust in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Leef Bewust gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. Verder is Leef Bewust gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Dit is onder meer aan de orde in geval van een Overeenkomst die voorziet in een online cursus waartoe life-time toegang is verleend en Leef Bewust op een gegeven moment door onvoorziene omstandigheden niet meer in staat is de online cursus aan te bieden, bijvoorbeeld wanneer hij zijn bedrijfsvoering staakt.
 4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Leef Bewust op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Indien de grond tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst aan de Wederpartij kan worden toegerekend, blijft de Wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 6. Indien Leef Bewust de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die hij nog op de Wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar.
ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten.
 2. In geval van verlegging van de btw dient de Wederpartij daarover voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst in overleg te treden met Leef Bewust. Nadien kan de Wederpartij geen aanspraak meer maken op verlegging van de btw.
 3. In geval van vooruitbetaling is Leef Bewust niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe op de Website aangewezen wijze, op het daartoe op de Website aangegeven moment of binnen de door Leef Bewust vermelde termijn.
 5. In geval van betaling aan Leef Bewust middels automatische incasso is overeengekomen, de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken of in geval een betaling wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels overboeking te geschieden, binnen de door Leef Bewust op de betreffende factuur vermelde termijn.
 6. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, in de weg staat.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij een Consument is.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.
ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID
 1. Leef Bewust is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Leef Bewust kan worden toegerekend.
 2. Leef Bewust is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens voor toegang tot het Platform.
 3. Leef Bewust spant zich in om de juiste werking en de toegankelijkheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan Leef Bewust niet garanderen dat het Platform onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van het Platform steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Leef Bewust ter zake is uitgesloten. Voorts is Leef Bewust niet gehouden de Wederpartij ter zake op enige andere wijze te compenseren.
 4. Leef Bewust biedt de Diensten aan naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Leef Bewust verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverplichting; Leef Bewust kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Wederpartij met
  behulp van de Diensten beoogt te behalen. Het niet behalen van de gewenste resultaten, alsook het om welke reden dan ook voortijdig staken van bijvoorbeeld een online cursus door de Wederpartij, is geen grond voor gehele of gedeeltelijke restitutie van het door de Wederpartij betaalde bedrag.
 5. Leef Bewust aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van een doen of nalaten van de Wederpartij naar aanleiding van in het kader van de Diensten door hem opgedane kennis en/of vaardigheden. Leef Bewust aanvaardt evenmin enige aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist door de Wederpartij opvolgen van instructies van Leef Bewust.
 6. Alle informatie die door Leef Bewust op welke wijze dan ook wordt verstrekt, is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose of behandeling ten aanzien van welke mentale of fysieke aandoening dan ook. Het is niet de bedoeling dat deze informatie consultatie van een arts of psycholoog vervangt. Leef Bewust is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van de bedoelde informatie. De Diensten zijn geen vervanging van een behandeling van een arts of psycholoog. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste interpretatie van de Diensten en de andere haar ter beschikking gestelde informatie afkomstig van Leef Bewust. Leef Bewust aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 7. Bij lichamelijke en psychische klachten, alsook twijfel bij over het gebruik van de Diensten of Producten, raadt Leef Bewust nadrukkelijk aan om een arts of psycholoog te raadplegen. Leef Bewust is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder mede begrepen emotionele en fysieke schade, verergering van klachten en schade voortvloeiend uit beslissingen die de Wederpartij, al dan niet in overleg met Leef Bewust, heeft genomen. De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door haar ter zake gemaakte keuzes, haar eigen gedrag en de consequenties die daaraan zijn verbonden.
 8. Leef Bewust is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 9. De aansprakelijkheid van Leef Bewust is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de Producten dan wel het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten, althans wat betreft dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Leef Bewust betrekking heeft. Indien herstel, vervanging c.q. het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Leef Bewust beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Leef Bewust betrekking heeft.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover Leef Bewust een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 11. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op digitale Producten, het Platform, de Website en de onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de software, vormgeving en werking van het Platform en de Website en de daarop aanwezige content, waaronder recepten, weekmenu’s, bijbehorende werkboeken en overige (cursus)content mede begrepen, behoren toe aan Leef Bewust dan wel zijn licentiegevers. Het is zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van Leef Bewust c.q. de betreffende licentiegever, verboden het materiaal waarop de rechten van Leef Bewust c.q. de licentiegever rusten, te verveelvoudigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken.
 2. In geval van een aan de Wederpartij toerekenbare inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, behoudt Leef Bewust c.q. de licentiegever zich alle rechten voor die hem krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.
ARTIKEL 16. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door Leef Bewust dienen volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk bij Leef Bewust te worden ingediend.
 2. Bij Leef Bewust ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN
 1. Alle fysieke Producten blijven eigendom van Leef Bewust totdat de Wederpartij ter zake de betreffende Overeenkomst al haar betalingsverplichtingen tegenover Leef Bewust is nagekomen.
 2. Leef Bewust is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een lopende Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 3. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Leef Bewust een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Wederpartij een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Leef Bewust Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.
Membership
De #1 School voor Holistische Gezondheid & Transformatie!

Leef Bewust Lifestyle®

BEKIJK CURSUSSEN