Algemene voorwaarden digitale producten

Algemene gegevens:
LeefBewust Nederland – LeefBewust.NU
E-mail: info@leefbewust.nu
Telefoonnummer: 06-19177158
KVK 69143382
BTW NL857752789B01


Algemene Voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.leefbewust.nu. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de shop van LeefBewust.NU houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.leefbewust.nu geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met LeefBewust.NU. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op LeefBewust.NU beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt.

1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij LeefBewust.NU.

Artikel 2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van LeefBewust.NU. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 LeefBewust.NU garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

Artikel 3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 LeefBewust.NU is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan LeefBewust.NU. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

Artikel 4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van LeefBewust.NU berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

Artikel 5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van LeefBewust.NU geldt geen recht van retour voor onterechte redenen, hieronder expliciet benoemd:

  • omdat men dacht dat het om een geprint of gedrukt exemplaar gaat
  • omdat men andere ‘voedingsadviezen’ gehoopt had 
  • omdat de inhoud niet aansluit op de gedachtengoed van de koper

Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

Artikel 6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LeefBewust.NU vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Leef Bewust houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van goederen en diensten aanwezig in de webshop aan uitsluitend de particuliere markt.

Artikel 2. Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leef Bewust in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leef Bewust en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Order: iedere opdracht van Afnemer aan Leef Bewust.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Leef Bewust aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van Leef Bewust onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Leef Bewust kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Leef Bewust of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Leef Bewust en Afnemer.

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door Leef Bewust uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Leef Bewust niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button.

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Leef Bewust een Order schriftelijk aanvaardt of door Leef Bewust uitvoering aan een Order wordt gegeven.

Alle opgaven door Leef Bewust van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Leef Bewust kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

Leef Bewust behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Leef Bewust zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen
Tenzij anders overeengekomen levert Leef Bewust geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen maximaal 30 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

Een door Leef Bewust opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Leef Bewust geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Leef Bewust, op de door die toeleveranciers aan Leef Bewust verstrekte gegevens.

Indien Leef Bewust voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Leef Bewust.

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Leef Bewust derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeenkomst geen prijs meer te stellen blijft hij verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

Leef Bewust heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Leef Bewust de wijze van verzending.

Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Artikel 8. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 4 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst Leef Bewust te informeren over het retourneren van het product. Leef Bewust zal dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.

De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer; Indien Producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van Leef Bewust.

Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

Bij omruiling van een artikel is Leef Bewust genoodzaakt opnieuw verzendkosten in rekening te brengen. Zodra dat bedrag bij Leef Bewust op de rekening is bijgeschreven wordt de bestelling verzonden. Uiteraard wordt ook hier naar een leveringstermijn van 1 werkdag gestreefd.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding
Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Leef Bewust gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Leef Bewust Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Leef Bewust gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

Artikel 10. Garanties
Indien Leef Bewust Producten aan Afnemer aflevert, die Leef Bewust van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Leef Bewust nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Leef Bewust ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 4 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door Leef Bewust na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door Leef Bewust in behandeling genomen.

Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

Leef Bewust staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde specificaties en/of aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de (op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst) bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Leef Bewust spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, waar naar wordt verwezen en waarin Leef Bewust als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan Leef Bewust niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Leef Bewust garantie verlenen of kan Leef Bewust – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle Producten blijven eigendom van Leef Bewust, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Leef Bewust verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Indien en zolang Leef Bewust eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Leef Bewust onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Leef Bewust op Leef Bewust eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Leef Bewust. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 12. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Leef Bewust, uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Leef Bewust geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Leef Bewust het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Leef Bewust op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 13. Betaling
Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via de diensten van Sisow, Ideal of Paypal.
Alle aan Leef Bewust in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Leef Bewust op te schorten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
Leef Bewust is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

Leef Bewust is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de Producten mocht lijden.

Artikel 15. Overmacht
Indien Leef Bewust door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Leef Bewust als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Leef Bewust zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 16. Verplichtingen van Afnemer
Afnemer zal aan Leef Bewust alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Leef Bewust benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

Artikel 17. Annuleringskosten
Na ontvangst van betaling aan Leef Bewust is het niet mogelijk een order te annuleren anders dan gebruik te maken van de retourprocedure van Leef Bewust.

Artikel 18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Privacy
Leef Bewust respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Leef Bewust zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Leef Bewust gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te kunnen leveren:

  • Als u een bestelling plaatst bij Leef Bewust hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Leef Bewust zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
  • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar gretta@leefbewust.nu.
  • Als u bij Leef Bewust een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw Leef Bewust-account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Leef Bewust verkoopt uw gegevens niet
Leef Bewust zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Leef Bewust
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om [het gebruik van onze webwinkel te faciliteren/ het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden]. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina].

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Leef Bewust, dan kunt u een e-mail sturen naar info@leefbewust.nu.

Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.